Všeobecné obchodní podmínky

1.    Uzavření cestovní smlouvy/ povinnosti zákazníka

1.1.    Rezervací cesty (přihlášením) učiní zákazník závazně pořadateli zájezdu nabídku na uzavření cestovní smlouvy. Tato nabídka se děje na základě vypsaných zájezdů a doplňujících informací pořadatele zájezdu pro konkrétní zájezd, jsou-li tyto zákazníkovi k dispozici. 

1.2.    Zprostředkovatel zájezdu (např. cestovní kanceláře) a dodavatel služeb cestovního ruchu (např. hotely, dopravci) nejsou pořadatelem zájezdu zplnomocněni, aby uzavírali dohody, podávali informace či dávali přísliby, které pozměňují dohodnutý obsah cestovní smlouvy, přesahují smluvně přislíbené služby pořadatele zájezdu nebo jsou v rozporu k vypsanému zájezdu.

1.3.    Místní a hotelové prospekty, jakož i informace na internetu, které nejsou vydány pořadatelem zájezdu, nejsou pro pořadatele zájezdu a jeho povinnost plnit závazné, pokud se po výslovné dohodě se zákazníkem nestaly předmětem vypsaného zájezdu nebo obsahem pořadatelovy povinnosti plnit. 

1.4.    Rezervaci je možno provést osobně, písemně, telefonicky, faxem či elektronicky (e-mail, internet). Při elektronických rezervacích pořadatel zájezdu/ zprostředkovatel bezodkladně elektronicky potvrzuje její přijetí. Toto potvrzení přijetí není potvrzením akceptace rezervace.

1.5.    Zákazník má povinnost dostát smluvním závazkům dalších osob uvedených v cestovní smlouvě, pro něž provádí rezervaci, stejně jako svým vlastním, převzal-li tuto povinnost na základě výslovného zvláštního prohlášení.

1.6.    Smlouva je uzavřena příchodem prohlášení o přijetí rezervace ze strany pořadatele zájezdu. Nemusí mít žádnou určitou formu. Prohlášení o přijetí je zpravidla realizováno e-mailem ve formě kombinovaného potvrzení zájezdu/ faktury. Při uzavření smlouvy nebo bezodkladně po něm dodá pořadatel zájezdu zákazníkovi kombinované potvrzení zájezdu/fakturu v písemné formě.

1.7.    Odlišuje-li se obsah prohlášení o přijetí ze strany pořadatele zájezdu od obsahu rezervace, předloží pořadatel zájezdu novou nabídku, na kterou je vázán po dobu deseti dnů. Smlouva je realizována na základě této nové nabídky, oznámí-li zákazník výslovně během této závazné lhůty pořadateli zájezdu přijetí nabídky či zaplatí-li zálohu.

2.    Platební podmínky

2.1.    Pořadatel zájezdu a zprostředkovatel zájezdu smějí požadovat či přijímat platby ceny zájezdu před ukončením zájezdu pouze tehdy, pokud měl zákazník k dispozici potvrzení o pojištění proti úpadku. Po uzavření smlouvy je proti vydání potvrzení o pojištění proti úpadku splatná záloha ve výši 20 % ceny zájezdu. Zbytek částky je splatný 4 týdny před začátkem zájezdu, pokud měl zákazník k dispozici potvrzení o pojištění proti úpadku a zájezd nemůže být zrušen z důvodů uvedených v bodě 8.

2.2.    Neuhradí-li zákazník zálohu či zbytek částky v dohodnutých termínech splatnosti, je pořadatel zájezdu oprávněn po upomínce se stanovením lhůty odstoupit od cestovní smlouvy a stanovit náklady spojené s odstoupením od smlouvy k tíži zákazníkovi podle bodů 4.2 až 4.5.

3.     Změny sjednaných služeb

3.1.    Změny smluvených služeb spojených se zájezdem oproti dohodnutému obsahu cestovní smlouvy, které se stanou nezbytnými po uzavření smlouvy, a nebyly ze strany pořadatele zájezdu učiněny ve zlé víře, jsou povoleny pouze tehdy, nejsou-li to závažné změny a nenarušují-li celkový ráz zájezdu.

3.2.    Eventuální nároky na plnění ze záruky zůstávají nedotčeny, pokud se u změněných služeb vyskytují nedostatky.

3.3.    Pořadatel zájezdu je povinen informovat zákazníka o změnách služeb neprodleně po zjištění důvodu změny.

3.4.    V případě závažné změny smluvené služby spojené se zájezdem má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez toho, aby mu byly k tíži stanoveny stornopoplatky, nebo požadovat účast na zájezdu minimálně stejné hodnoty, je-li pořadatel zájezdu zákazníkovi schopen poskytnout takovýto zájezd ze své nabídky bez dalšího doplácení. Zákazník musí tato práva uplatnit neprodleně poté, co jej pořadatel zájezdu informuje o změnách služeb spojených se zájezdem nebo poté, co zájezd zruší.

4.    Odstoupení zákazníka před začátkem zájezdu/ stornopoplatky

4.1.    Zákazník může kdykoli před začátkem zájezdu od zájezdu odstoupit. Odstoupení je třeba pořadateli zájezdu oznámit na výše/níže uvedené adrese. V případě, že byl zájezd rezervován přes cestovní kancelář, může být odstoupení oznámeno také prostřednictvím oznámení cestovní kanceláři. Zákazníkovi doporučujeme, aby odstoupení oznámil písemně.

4.2.    Odstoupí-li zákazník před začátkem zájezdu nebo nezúčastní-li se zájezdu, ztrácí pořadatel zájezdu nárok na cenu za zájezd. Místo toho může pořadatel zájezdu, pokud nelze přičíst odpovědnost za odstoupení zákazníka jemu nebo zásahu vyšší moci, požadovat přiměřené finanční odškodnění za cestovní opatření, která učinil před odstoupením zákazníka od zájezdu, a za své výdaje v závislosti na konkrétní ceně za zájezd.

4.3.    Pořadatel zájezdu má tento nárok na finanční odškodnění odstupňován v závislosti na době odstoupení, tzn. na základě zohlednění toho, jaká doba zbývá mezi odstoupením od smlouvy a smluveným začátkem zájezdu, paušálně v procentuálním poměru k ceně zájezdu, a při vyčíslení finančního odškodného zohledňuje běžně ušetřené výdaje a eventuální jiné běžné upotřebení. Finanční odškodnění se vypočítává na základě termínu přijetí prohlášení o odstoupení zákazníka následovně:

Odstoupení do 40. dne před začátkem zájezdu 15 %
od 40. do 29. dne před začátkem zájezdu 40 %
od 28. do 15. dne před začátkem zájezdu 60 %
od 14. do 7. dne před začátkem zájezdu 80 %
od 6. do 2. dne před začátkem zájezdu 95 %
jeden den před začátkem cesty, resp. při neúčasti na zájezdu 100 %

4.4.    Zákazník může v každém případě dokázat pořadateli zájezdu, že mu nevznikla žádná nebo menší škoda než paušální výdaje, které jsou po něm žádány.

4.5.    Pořadatel zájezdu si vyhrazuje požadovat místo shora uvedených paušálních výdajů vyšší, konkrétní finanční odškodnění, dokáže-li, že mu vznikly podstatně vyšší výdaje než paušální výdaje, které jinak aplikuje. V tomto případě je pořadatel zájezdu povinen konkrétně vyčíslit a doložit požadované finanční odškodnění s ohledem na ušetřené výdaje a případné jiné využití služeb spojených se zájezdem. 

4.6.    Právo zákazníka ze zákona zajistit náhradního účastníka zůstává shora uvedenými podmínkami nedotčeno.

5.    Změna rezervace

5.1.    Zákazník po uzavření smlouvy nemá nárok na změny ohledně termínu zájezdu, cíle zájezdu, místa nastoupení zájezdu, ubytování či dopravy (změna rezervace). Dojde-li přesto na přání zákazníka ke změně rezervace, může pořadatel při dodržení níže zmíněných lhůt vznést nárok na finanční náhradu za změnu rezervace. Tato částka činí paušálně až do doby 4 týdnů před začátkem zájezdu  1000 Kč.

5.2.    Přání zákazníka ohledně změny rezervace, která nastanou po uplynutí lhůty, mohou být provedena, je-li to vůbec možné, pouze po odstoupení od cestovní smlouvy podle bodů 4.2 až 4.5 za daných podmínek a současného nového přihlášení. To neplatí u přání ohledně změny rezervace, která mají za následek jen nepatrné zvýšení nákladů.

6.    Nevyužité služby

Nevyužije-li cestující jednotlivých služeb spojených se zájezdem, které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů které lze přičíst jemu (např. z důvodu předčasné cesty zpět nebo z jiných naléhavých důvodů), nemá nárok na poměrné vrácení ceny za zájezd. Pořadatel zájezdu se bude snažit o vrácení výdajů, které ušetřil dodavatel služeb. Tato povinnost odpadá, pokud se jedná o zcela nevýznamné služby nebo pokud je vrácení výdajů v rozporu se zákonnými či úředními ustanoveními.

7.    Odstoupení z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků

Pořadatel zájezdu může z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků odstoupit od cestovní smlouvy pouze když

a)    je v konkrétním vypsaném zájezdu číslem udán minimální počet účastníků, jakož i lhůta, do níž musí zákazníkovi před smluvně dohodnutým začátkem zájezdu nejpozději přijít oznámení a 

b)    je v potvrzení zájezdu udán minimální počet účastníků a nejzazší lhůta odstoupení nebo se zde odkazuje na odpovídající údaje ve vypsaném zájezdu. Odstoupení je třeba oznámit nejpozději 14. den u zájezdů do měst/ metropolí/ zájezdů za kulturou a 28. den u letních zájezdů/ zájezdů s koupáním/ leteckých zájezdů. Pokud je již dříve evidentní, že nemůže být dosaženo minimálního počtu účastníků, má pořadatel zájezdu povinnost neprodleně uplatnit své právo odstoupit. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, obdrží zákazník neprodleně zpět zaplacené částky z ceny zájezdu.

8.    Vypovězení z důvodu porušení povinností zákazníka

Pořadatel zájezdu může vypovědět cestovní smlouvu bez dodržení stanovené lhůty, pokud se cestující nehledě na napomenutí pořadatele zájezdu setrvale chová nevhodně nebo se chová v takové míře v rozporu ke smlouvě, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. Vypoví-li smlouvu pořadatel zájezdu, ponechává si nárok na cenu zájezdu; musí však nechat vyčíslit hodnotu ušetřených výdajů, jakož i oněch výhod, které požaduje z jiného užití nevyužitých služeb, včetně částek, které mu k dobru připsali dodavatelé služeb.

9.    Povinnost cestujícího ke spolupráci

9.1.    Nesplňuje-li zájezd to, co je obsaženo ve smlouvě, může cestující požadovat nápravu. Zákazník je však nedostatek, který se objevil, povinen pořadateli zájezdu neprodleně oznámit. Neučiní-li tak, nedojde ke snížení ceny za zájezd.
Toto neplatí pouze v případě, když je oznámení zjevně bezvýsledné nebo je z jiných důvodů nepřijatelné. Cestující je povinen reklamaci neprodleně oznámit delegátovi zájezdu na místě pobytu.  O možnosti kontaktovat delegáta zájezdu, resp. pořadatele zájezdu je zákazník poučen v popisu služeb, nejpozději však v podkladech k zájezdu.
Delegát zájezdu je pověřen postarat se o náhradu, je-li to možné. Není však oprávněn uznávat nároky zákazníka.

9.2.    Výpovědní lhůta
Chce-li zákazník/ cestující z důvodu nedostatku zájezdu takového druhu,nebo z důležitého, pořadateli zájezdu zřejmého důvodu kvůli neakceptovatelnosti nedostatku vypovědět cestovní smlouvu, musí předem stanovit přiměřenou lhůtu pro nápravu služby. To neplatí pouze v případě, když není náprava možná či když ji pořadatel zájezdu odmítne nebo když je okamžité vypovězení smlouvy oprávněné kvůli zvláštním zájmům zákazníka, které jsou pořadateli zájezdu zřejmé.

9.3.    Poškození a zpoždění zavazadel
Ztrátu či poškození zavazadla či ztrátu zavazadla při letecké dopravě je třeba oznámit delegátovi zájezdu či místnímu zástupci pořadatele zájezdu.

9.4.    Podklady k zájezdu
Zákazník musí informovat pořadatele zájezdu o tom, že neobdržel potřebné podklady k zájezdu (např. hotelové poukazy) ve lhůtě, kterou pořadatel uvedl.

10.    Omezení ručení

10.1.    Smluvní ručení pořadatele zájezdu za škody, které nevyplývají z újmy na životě, poškození těla či zdraví, 
je omezeno na dvojnásobek ceny za zájezd

a)    pokud není cestujícímu škoda přivozena záměrně či hrubou nedbalostí nebo
b)    pokud je pořadatel zájezdu sám zodpovědný za škodu, která cestujícímu vznikla, pochybením dodavatele služeb.
Nároky, které toto mohou přesahovat, zůstávají omezením nedotčené.

10.2.    Pořadatel zájezdu neručí za nedostatečné služby, škody na osobách a věcech v souvislosti se službami, které se zprostředkovávají pouze jako služby, které pořadatel sám nepořádá (např. výlety, sportovní utkání, návštěva divadla, výstavy, dopravní služby z určeného místa a do něj), jsou-li tyto služby ve vypsaném zájezdu a potvrzení o rezervaci výslovně s uvedením zprostředkovaného smluvního partnera charakterizovány jako služby, které pořadatel sám nepořádá, tak jednoznačně, že pro cestujícího zřetelně nepředstavují součást služeb pořadatele zájezdu.

Pořadatel zájezdu však ručí
a)    za služby, které zahrnují dopravu cestujícího z určeného výchozího místa do určeného cílového místa, jinou dopravu během cesty a ubytování během cesty,
b)    za škodu způsobenou cestujícímu, pokud byla zapříčiněna porušením povinnosti dávat upozornění, informovat či organizovat ze strany pořadatele zájezdu.

11.    Vyloučení nároků

11.1.    Nároky musí zákazník/cestující uplatnit nejpozději během do měsíce po smluvně určeném termínu ukončení zájezdu.

11.2.    Lhůta počíná dnem, který následuje pod dni smluvního konce zájezdu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo na státní svátek uznávaný v místě oznámení, posouvá se tato na další pracovní den.

11.3.    Uplatnění může být vůči pořadateli zájezdu realizováno způsobem respektujícím lhůtu na níže uvedené adrese.

11.4.    Po uplynutí lhůty může zákazník/cestující uplatnit nárok pouze tehdy, pokud mu bez vlastního zavinění bylo zabráněno lhůtu dodržet.

11.5.    Lhůta zmíněná v bodě 11.1 platí také pro nahlášení škod na zavazadlech nebo zpoždění doručení zavazadel v souvislosti s lety podle bodu 9.3, uplatňují-li se práva z odpovědnosti za vady). Nárok na náhradu škody z důvodu poškození zavazadla je třeba uplatnit během 7 dnů, nárok na náhradu škody z důvodu zpoždění zavazadla je třeba uplatnit během 21 dnů po jeho doručení.

12.    Promlčení

12.1.    Nároky zákazníka/ cestujícího plynoucí z újmy na životě, poškození těla či zdraví, které se zakládají na úmyslném porušení povinností či na nedbalosti ze strany pořadatele zájezdu nebo jeho zákonného zástupce nebo třetí osoby pověřené pořadatelem zájezdu, jsou promlčeny během dvou let. To platí také pro nároky na náhradu ostatních škod, které vznikly na základě úmyslného porušení povinností či hrubé nedbalosti ze strany pořadatele zájezdu, jeho zákonného zástupce nebo třetí osoby pověřené pořadatelem zájezdu. 

12.2.    Ostatní nároky jsou promlčeny během jednoho roku.

12.3.    Promlčení podle bodu 12.1. a 12.2. počíná dnem, který následuje po dni smluvního konce zájezdu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo na státní svátek uznávaný v místě oznámení, posouvá se lhůta na další pracovní den.

12.4.    Probíhají-li mezi zákazníkem/cestujícím a pořadatelem zájezdu jednání ohledně nároku nebo ohledně okolností, které zdůvodňují nárok, promlčecí lhůta neběží, dokud zákazník/ cestující nebo pořadatel zájezdu odmítají pokračovat v jednání. Promlčecí lhůta začíná běžet nejdříve tři měsíce po konci tohoto zdržení.

13.    Povinnost informovat o letecké společnosti, která let realizuje. 

Nařízení EU ohledně poučení cestujících o letecké společnosti, která let realizuje, ukládá pořadateli zájezdu povinnost informovat zákazníka při rezervaci o letecké společnosti, která let realizuje, včetně všech služeb souvisejících s leteckou přepravou v rámci rezervovaného letu.
Pokud při rezervaci není možné leteckou společnost s jistotou určit, je pořadatel zájezdu povinen sdělit zákazníkovi název letecké společnosti nebo společností, které budou let pravděpodobně realizovat.
Jakmile je pořadatel zájezdu obeznámen s tím, jaká letecká společnost bude let realizovat, musí zákazníka informovat.
Pokud se změní letecká společnost poté, co byla zákazníkovi oznámena jako společnost, která bude realizovat let, musí pořadatel zájezdu zákazníka o změně informovat. Pořadatel zájezdu musí neprodleně podniknout všechny přiměřené kroky, aby se zákazník co nejrychleji dozvěděl o změně.

14.    Předpisy týkající se cestovních dokladů, víz a zdraví 

14.1.    Pořadatel zájezdu bude informovat státní příslušníky států Evropské unie, ve kterých je zájezd nabízen, o předpisech týkajících se cestovních dokladů, víz a zdraví před uzavřením smlouvy, jakož i o případných změnách, které se jich týkají, před začátkem zájezdu. Příslušníkům ostatních států podá informaci příslušný konzulát. Vychází se přitom z toho, že u osoby zákazníka neexistují žádné zvláštní okolnosti (např. dvojí státní příslušnost, žádná státní příslušnost).

14.2.    Zákazník je zodpovědný za opatření a nošení potřebných úředních cestovních dokladů, případně za potřebná očkování, jakož i za dodržování celních a devizních předpisů. Sankce, které vyplývají z nedodržení těchto předpisů např. placení nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, se stanovují k jeho tíži.

14.3.    Pořadatel zájezdu neručí za včasné udělení a zajištění potřebných víz konkrétními diplomatickými zástupci, pokud jej zákazník pověřil jejich opatřením, kromě případu, kdy by pořadatel zájezdu vlastní vinou porušil své povinnosti.

Vydavatel a pořadatel (zodpovědný za obsah)
Pearmanent s.r.o.
Bochovská 565/6
Praha 5
158 00

jednatel: Pavel Hruška

kontakt
e-mail: apragueguide@gmail.com
web: www.pearmanent.com